Menu

Tag: wordpress hook

Hiểu về hook trong WordPress

Hiểu về hook trong…

Mục lục Hook là cái gì ? Cơ chế của hook Các biến lưu hook Add một hook thì…
2354 0
Action Hook và Filter Hook toàn tập

Action Hook và Filter…

Do đây là hai khái niệm quan trọng nhất khi lập trình với WordPress nên mình mạn phép viết…
1506 0