Menu

Thiết lập Thumbnail mặc định trong WordPress

Như bạn đã biết một số theme tự có một thumbnail mặc định cho mình. Bạn từng băn khoăn làm gì để có được tính năng đó! Hôm nay, mình sẽ chỉ cho các bạn! Xin lưu ý: việc này chỉ hữu ích cho bạn nào sử dụng Theme riêng (tức là không phải FW nhé). Tuy nhiên, nếu bạn suy nghĩ một chút cũng sẽ biết cách thêm vào FW.

Đầu tiên mình xin nói sơ qua về một số kiến thức cơ bản:

Chúng ta sẽ vận dụng các hàm :

  • If (hàm này của PHP).
  • has_post_thumbnail().
  • the_post_thumbnail().
  • echo (hàm này của PHP).
  • và cuối cùng là <Img> đây  là thẻ của HTML

Trong wordpress có sẵn hàm kiểm tra có thumbnail hay chưa. Nếu có thì nó trả về true, ngược lại thì false. Từ đó ta vận dụng hàm IF và thu được một hàm đơn giản như  sau:

if (has_post_thumbnail()) {
//hien thi thumbnail
} else {
//hien thi khong thumbnail

Bạn hiểu dòng code trên ? Mình tin là như vậy!

Sau đó chúng ta lại có thêm hàm the_post_thumbnail() để hiển thị thumbnail của bài viết và thẻ img của html để hiển thị ảnh từ xa! Từ đó chúng ta có một đoạn code hoàn chỉnh như sau:

if(has_post_thumbnail()) {
the_post_thumbnail();
} else {
echo 'link-anh-mac-dinh';
}

Oh! tất cả mọi thứ đã xong ? Chưa đâu bạn tôi ơi! Bạn cần mở file home.php hoặc index.php và thêm đoạn code ấy vào trong vòng lặp hoặc thay thế đoạn code hiển thị thumbnail là ok!

Chúc bạn thành công!

Facebook Comments

No comments

Trả lời